...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަ
ނއ.
ޢަދަދުގެ ގޮތުން ހައެއްކަން ދޭހަކޮށްދޭ އަކުރު.
މިސާލު:
(ހ) ހަގޮޑި.
(ށ) ހަދުވަސް.
(ނ) ހަދޯނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަހުރަޔާ . ހަށަ . ހަށަހޮއްލުން . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅު . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށަބަހަ . ހަށަބަސް . ހަށަވާޅު . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށި . ހަށިހެއު . ހަށިހެއުވުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަށިގަނޑު . ހަށުގަނޑަ . ހަނދަ . ހަނދަވަރަކޮކާ . ހަނދަމަގަ . ހަނދަފަޅަ . ހަނދަފަޅި . ހަނދަލަ . ހަނދަލާގެ . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބަލާމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ