...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަށަން
ނ.
(1) ޙަރަމް.
(2) ހަށަން ބަނދެފައި ހުންނަ ވައްތަރު.
(3) މައްކާގެ ގަސްގަހާގެހި ކެނޑުމާއި ޝިކާރަކުރުން މަނާ ހިސާބު.
(4) ގެފުޅާއި ޒިޔާރާތްފުޅާއި މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ހަރިންމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅު . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ފަސްތަންބަނުން . ޙަރަމު . ޙަރަމްބަނުން . ޤިޔާމަށްހުރުން . ޤިޔާމުގައިހުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ