...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަށަބަސް
ނ.
ހަށަނަރަބަޅައިގެ ތަރުތީބުން ޖެހިޖެހިގެން އޮންނަ ދެއަކުރު އެއްއަކުރު އަނެއްއަކުރާ ބަދަލުކޮށްގެން ވާހަކަދައްކާ ބަސް.
މިސާލު:
(ހ) ތުއްތުދީދި (ލުއްލުފީފި.) (ށ) މޫސާފުޅު (ވޫޑާދުބު.) (ނ) ހުސައިން ދީދީ (ށުޑެންފީފި.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަ . ހަށަހޮއްލުން . ހަށަބަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ