...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަށި
ނ.
ދިރޭ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ މުޅިހަށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށި . ހަށިހެއު . ހަށިހެއުވުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަށުގަނޑަ . ހަން . ހަރުބޭސް . ހަރުވުން . ހަރުފަމުތް . ހަކަތަ . ހަކަތަޖެހުން . ހަކުރުބަލި . ހަޖަމު . ހަޖަމުކުރުން . ހަޖަމުވުން . ހާނީއްކަ . ހާނީއްކަވުން . ހިންދަމައިލުން . ހިކިބަލި . ހިކިފިންދަނޑި . ހިއްކުން . ހިވިކައި . ހިމަތޮޅި . ހިމަތޮޅިކަން . ހިމަތޮޅިވުން . ހިތްހަށިހަމަވުން . ހިތާހައްޓާބެދުން . ހިތްދާހާތާކަށް ހަށިނުފޮނުވާށެވެ. . ހިލަ . ހިލަފުއްޕުން . ހިޔަޅު . ހީ . ހީކެރުވުން . ހީފިލުން . ހީފިލުވުން . ހީލި . ހުން . ހުންއައުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ