...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަށިހެޔޮ
ނއ.
(1) ހެދިހުރި ހަށިގަނޑުގެ ވައްތަރު ރަނގަޅު.
(2) ސަމައްތަރު ހެޔޮ.
(3) ހަށިގަނޑު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފަލަ.
(4) ރޫފަ ރަގަނޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހެއު . ހަށިހެއުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ