...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަށިހެޔޮވުން
މ.
(1) ހެދިހުރި ހަށިގަނޑުގެ ވައްތަރު ރަނގަޅުވުން.
(2) ސަމައްތަރު ހެޔޮވުން (3) ހަށިގަނޑު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފަލަވުން.
(4) ރޫފަ ރަނގަޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހެއުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ