...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަށިގަނޑު
ނ.
(1) އިންސާނުންނާއި ޙަޢިވާނުންގެ ބޮލާއި ހަތަރެސްފައި ނޫންހައިތަން.
(2) މުޅިއިންސާނާ ނުވަތަ މުޅި ޙައިވާނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށި . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށުގަނޑަ . ހަން . ހަރުބޭސް . ހަރުވުން . ހަރުފަމުތް . ހަކަތަ . ހަކަތަޖެހުން . ހަޖަމު . ހަޖަމުކުރުން . ހަޖަމުވުން . ހިންދަމައިލުން . ހިކިބަލި . ހިއްކުން . ހިމަތޮޅި . ހިމަތޮޅިކަން . ހިމަތޮޅިވުން . ހިތްހަށިހަމަވުން . ހިލަ . ހިލަފުއްޕުން . ހިޔަޅު . ހުން . ހުންއައުން . ހުންވިހެލުން . ހުއިފަތުފިލޮޅު . ހުދުރޮނޑު . ހުދުލައްފާނަ . ހެދުންލުން . ހޭނުން . ހޯއްދުން . ނަފުސު . ނަގޫސޭސަރު . ނާރު . ނާރުތަކާބެހޭނިޒާމު . ނިކަމެތި . ނިކަމެތިކަން . ނިކަމެތިވުން . ނޫކާޅު . ނޮޅުން . ރަންކޮކާ . ރަންފާނަ . ރަބަރު . ރަތަބަޑި . ރަތްޖަޑާ . ރޫޅުން . ރޫފަ . ބަރުހެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ