...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނދާނީފިލާ
ނ.
ޚިދުމަތެއްގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކަމެއްގެ ހަނދާނެއްގެ ގޮތުން ލިޔެ ކުރެހުން އަޅައި ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ޖަހައިގެން ހަދައިފައި ދޭ ބޯޑެއް.
މި ހަދައިފައި ހުންނަނީ ތަފާތު އެއްޗެހިން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ