...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނދުމަ
ނ.
" ހަނދާން " ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބަލާމަސް . ހަނދުބެލުން . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހައިބަވަންތަކަން . ހިޖުރީ އަހަރު . ހުޅެވިހަނދު . ކަޅުފޮއި . ކަޅުފޮއިމޫސުން . އަހަރު . އިރުކޭތަ . މެދުފޮއިރޯދަ . މެދުދިހަ . ފަނަރާފޮއި . ފަޅިހަނދު . ފުރަތަމަދިހަ . ފޮއިރަތްމަހަށް ދިއުން . ފޮއިމަތިވުން . ފޯމަތީތިންރޭ . ދިވެހިމަސް . ސޯޅައަނދިރި . ސޯޅަފޮއި . ޒިކުރުކުރުން . ޝައްވާލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ