...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނގުރާމަ
ނ.
(1) ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ނުވަތަ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ތަޅައިމެރުން.
މިބަސް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ އެއްޤައުމު އަނެއް ޤައުމާ ދެމެދު ހިނގާ މިފަދަ ޙަމަލާތަކަށެވެ.
(2) މިސައިލާއި ރޮކެޓް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްޤައުމު އަނެއް ޤައުމާ ކުރާ ހަނގުރާމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަ . ހަނގުރާމަބިން . ހަނގުރާމަބެރު . ހަނގުރާމަވެރިޔާ . ހަރުބީ . ހަރުބީކާފަރުން . ހަތިޔާރުބެހެއްޓުން . ހެވިކަން . ނޭޒާ . ބަދުރު . ބަދުރުހަނގުރާމަ . ބޮޑުހަނގުރާމަ . ބޮޑުތަދު . ކަނޑި . ކައްތިރި . ކަމަންދު . އަހުލީހަނގުރާމަ . އަރުމާދު . އައްޑަނަ . އަމާންދިނުން . އަސީރު . އެކުވެރިދައުލަތްތައް . އެއްދަރުމައްޗަށް އުފުލުން . ވަރަދާނަ . މަނަވަރު . މަރުއެތިފަހަރު . މަރުފަތްބޮލުގައިޖެހުން . މައިދާން . މިސައިލް . ފަހުލަވާނު . ފަހުލަވާނުން . ފަތަޙަ . ފަތަޙަކުރުން . ފަތަޙަވުން . ފަތަޙަލިބުން . ފަސްހަނގުރާމަބެލުން . ފާސްކުރިހެދުން . ފިދުޔަ . ފިޔާދާ . ފުލީޓު . ދަހަނާ . ދަގަނޑުދަހަނާ . ދުނިދަނޑި . ދެވަނަބޮޑުހަނގުރާމަ . ތީރު . ތޮޅުން . ތޮޅޭފާރު . ލަސްކަރު . ލަޑާ . ލޭއޮހޮރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ