...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ


ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިހަވާދު . ހަނާކުރިމަސް . ހަނާކެޅައުން . ހަރުމުދާ . ހަވާދު . ހާރު . ހުއްޖަތް . ހެދިރަން . ނަވަގުރަހާނަ . ނަތު . ނަލަހެދުން . ނާރުރާހަ . ނޯށުންރުއިން . ރަން . ރަންހެދުން . ރަތްމުރަކަ . ރާހަ . ރާވާ . ރިހި . ރޯފޯއް . ރޯދާފޮއިހަނޑޫ . ބައޭބައޭ . ބައްދާކުނޑި . ބަޑިޖެހުން . ބާސްކީލި ފައްޓަރު . ބިންބިމައު . ބުލެކްމޭލުކުރުން . ކަށިނާހި . ކަންފަތުމުދި . ކަފުދަޑުކު . ކަލިޔާބިރިންޖީ . ކުދިކަފަ . ކެވެލި . ކޮތަނބިރިލުން . އަނގޮޓި . އައިބުފޮރުވުން . އައްތަންއެޑުން . އަތުކުރި . އަޑިއެޅުން . އުޅާ . އެސް . އޮށްކަފަ . އޮރިޔާން . އޮއްބުން . ވަންހަނާކެޑުން . ވަޅުޖައްސައިލުން . ވައްކަންކުރުން . ވަގުހެދުން . މަހި . މުދިބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ