...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނާއެޅުން
މ.
(1) އަތްތިލައިން ނުވަތަ އިނގިލިތަކުން އަންނާން އެންގުން.
(2) އަތުގައި އޮތް ކޮންމެވެސް އެއްޗަކުން މިފަދަ އިޝާރާތެއްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްތަންއެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ