...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނުކިޔާލަވަ
ނ.
(1) ހަނުލާއިރު އެއިވޭ އަޑު.
(2) މަޖާޒު:
ޖަމާޢަތެއްގެ ބަޔަކު ހިތްހިތަކަށް އުޅޭއުޅުން.
(އަމިއްލައަމިއްލައަށް އުޅޭ (އުޅުން)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ