...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނޯބެރުން
މ.
(ސ) ވެއްޓޭ ބައްޔަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް، މިބަސް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ އަރާރުންވުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޮއެނބެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ