...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަން
ނ.
(1) އިންސާނުންނާއި ދިރޭއެއްޗެހީގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުދުލި.
(2) ބިރުވެރިކަމެއް ޖެހިގެން އެހީޔަކަށްއެދި ކައިރީގައިވާ ރަށަކަށް ނުވަތަ ކަނޑުމަތިން ދާބަޔަކަށް އަންގާން އުފުލާއެތި.
(3) ޢާއްމުކޮށް ދިޔާއެއްޗެހި އަޅަން ޕްލާސްޓިކާއި ރަބަރު ފަދަ ތަކެތީން ހަދައިފައި ހުންނަ ކަންވާރު.
(4) އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތީގެ ފުރޮޅުގެ އެތެރެ ރަބަރާއި ބޭރު ރަބަރު.
(5) ބޯޅަ ފިޔަވައި ވައިޖަހައިގެން ފުފޭގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
(6) ބެރުގެ ދެކޮޅުގައ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަލަ . ހަނދި . ހަނިވުން . ހަންނެގުން . ހަންނޮޅުން . ހަންކޮސޮޅިޖެހުން . ހަންމަތަކެނޑުން . ހަންމޯ . ހަންފީރު . ހަންފޮޅުން . ހަންދުބޮލި . ހަންދެމުން . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުތެޅުން . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑިހަތް . ހަންޑިބުރެ . ހަންޑިކަރުނަ . ހަންޑިކާނށި . ހަންޑިއަސް . ހަންޑިއުޅާ . ހަންޑިމާ . ހަންޑިފިލާ . ހަންޑިދޮންކެޔޮ . ހަންޖާބުޅި . ހަންޖާކެވުން . ހަންޖާއެޅުން . ހަންޖާމުގޫ . ހަންޖެހުން . ހައްޑޮއްޑޯ . ހަމަރޮދި . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުމަޛުހަބް . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތޭލިކަށި . ހިއްތަން . ހިމުން . ހިލަކަންމަސް . ހިލަކަންފަތި . ހީހަން . ހީހަން ފޮޅުން . ހުޅުނބު . ހުދުހަން . ހުދުރޮނޑު . ހެނގަމަސް . ހޭހަން . ހޮޅުގަނޑު . ހޯނު . ނަނުފެން . ނަޣާރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ