...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރިންމަ
ނ.
(1) މިސްކިތާއި ޒިޔާރަތްފަދަ ތަންތަނަށްޓަކައި އެތަންތާނގެ ވަށައިގެން ދޫކޮށްފައި އޮންނަބިން.
(2) މިސްކިތް ތެރޭގައި މީހުން ވަޅުނުލައި މިސްކިތަށްޓަކައި ދޫކޮށްފައި އޮންނަ ތަން.
(3) މަނާވެގެންވާ ދާއިރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ