...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުބިހި
ނ.
ތުންތޫނުކޮށް ހަރުކޮށް ހުންނަބިހި.
މިބިހި ބޮޑުނުވެފަސޭހަނުވެ އެތައް ދުވަހަކު ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިބިހި . ކަށިދަދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ