...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުބޭސް
ނ.
(1) ބައެއް ބަލިބައްޔަށް ދިވެހި ބޭސްކޮށް ނިމިގެން ޅައިކަން ފިލުވާން ކުރާ ބޭސް.
(2) އަންހެނުން ވިހައިގެން ހަށިގަނޑު ހަރުކުރުވުމަށްޓަކައި ކާންދޭން ހިލާ ބޭސް.
(3) ހިލިބޭސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ