...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުކަށި
ނ.
(1) އޮބައިނުލެވޭ، ލަނބައިނުލެވޭކަށި.
(2) ފުރާނަހުރި އެއްޗެއް މަރުވިތާ ގިނައިރު ވެގެންގޮސް ހުޅުހުޅުން ނުލެނބޭ ވަރަށް ވެފައިވާހަރު.
(3) އެއްކަށި އަރާއެރުން.
(4) މަޖާޒު:
ގޮތްދޫނުކުރާ އަމިއްލަގޮތެއްހުރި.
މިސާލު:
އިބުރާހީމަކީ ވަރަށް ހަރުކަށި މީހެކެވެ.
ނއ.
(5) އޮބޭގޮތާއި ލެނބޭގޮތްނެތް.
(6) ގަދަބަދަވިކަންބޮޑު.
(7) ރަޙުމުކުޑަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކަށި . ހަރުކަށިކަން . ހަރުކަށިވުން . ހަރުދަނޑި . ހަރުދަނޑިވުން . ހިތްހަރު . ނަރުދޭވާނި . ރިނދަވާލި . ކަޅުކޮތަރިރައިވެރިމަސް . ކޮތަރިރީނދޫދަންބޮޑު . އަޑުލުން . މައިތިރި . މައިތިރިކަން . މައިތިރިވުން . މުރަނަ . މުރަނަކަން . ފަންވަރު . ފަންވަރުފޭބުން . ދިދަމަސްބިބީ . ދުނިގަދަވުން . ދަރާނާންދަ . ތައްކަތު . ތައްކަތުވުން . ގައްޑާމީ . ގަދަބަދަވިކަން . ގޮށްލަރު . ގޮށްލަރުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ