...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުކަށިވުން
މ.
(1) އޮބައިލެވޭގޮތާއި ލަނބައިލެވޭގޮތް ނެތުން.
(2) އެއްކަށިވުން.
(3) ރަޙުމުކުޑަވުން.
(4) ކަންތައްކުރުމުގައި ނިޔަނެތި ގޮތްނެތުން.
(5) މަޖާޒު:
ގޮތްދޫނުކުރާ މީހަކަށްވުން.
މިސާލު:
ގެންގުޅޭ މީހުނާ މެދުގައި އޭނާ ވަރަށް ހަރުކަށިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުދަނޑިވުން . ދުނިގަދަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ