...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުވާޅު
ނ.
ފޫޅާކަކުލާ ދެމެދު ނިވާކުރަން އަޑިންލާ ފޭރާމެއް.
މިހުންނަނީ އަންނަ ފަށް ލައިފައި ދެފައިކުރި ވަކިން ފަހައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާޅު . ހަރަވަޅި . ހަރަވާޅު . ހަރުވަޅި . ހަރުވާޅު ދާގަނޑު . ހަރެވާޅަ . ހަރޮވާޅަ . ބިޑިހަރުވާޅު . ބުރިހަރަވަޅި . ކައްގަނޑު . ކޮޅުމަތި . ކޮޅުމަތިހެދުން . ކޮޅުމަތިލުން . އަންނަފަށް . ވަގުއަންނަފަށް . ފައިކުރިއެރުވުން . ފައިކޭޓު . ދަނގަދޭތެރެ . ދަނގަތެރެ . ދާގަނޑު . ދިގުހަރުވާޅު . ސަންޖާބު . ސޯޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ