...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުފަވިހަ
ނ.
(1) ހަރުފައިގެ ހުންނަ ވިހައިގެ މާއްދާ.
(2) ހަރުފަވިހަލުމުގެ ސަބަބުން ވާވިހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުފަވިހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ