...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުފަތް
ނ.
(1) އަރާފައިބަން ފިލައިން ނުވަތަ ގަލުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗަކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ހަރުގަނޑު.
(2) ހަރުގަނޑުގައި ފައިއަޅާން ހުންނަ ފިލާ ނުވަތަ ގައު.
(3) ސިޑި.
(4) މަޖާޒު:
ކަމެއްގެ މަރުޙަލާތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފައްތަރު . ތިއޭޓަރު . ސިޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ