...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަޅިބައިން
ނ.
ހުންގާނާއި ކޮޅުފަސްކޮޅު މުލައްގަނޑާ އެއްކޮށް އައްސާ މާރުގަނޑު، ނުވަތަ ނަނުގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅިބައިނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ