...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަޅޭއް
ނ.
މީހުންގެ އަޑުފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅަ . ހަޅޭއްފަޅޭއްޖަހައިގަތުން . ހަޅޭޖެހުން . ހާހާ . ހާހޯ . ހާހޯލެވުން . ހާބޮނގަ . ހާބޮނގަލެވުން . ހީރުވަހައި ގޮވުން . ހޯބޯލެވުން . ބުރުބުރުޖައްސައިގަތުން . އަޑުގަދަކުރުން . ވެތުރުން . ދުންކާލިއެރުވުން . ދުވާތުރަ . ދެބަޑިބަޑިންޖަހައިފައިދިއުން . ތަރަތަރަލުން . ތަރަތަރަޖެއްސުން . ގޮށްރާޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ