...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަކަ
ނ.
(1) ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ވާހަކަ.
(2) (ސ) ހާޑުހައްފަދަ ކޮންމެ އެއްޗެއް.
(3) (އކ) ވަރަށް، ތަންކޮޅެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަހޮއްލުން . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަނިވުން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަރާމުޖާދާ . ހަރި . ހަރިޖެހުން . ހަރުކަށިވުން . ހަކަ . ހަކުބައިން . ހަކެތޯޓު . ހައްބަ . ހައްތޮށި . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވާދު . ހަވާދުލުން . ހަވާސާނޯޓް . ހަވީރުކުރުން . ހަދިޔާދިނުން . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތައިވަރަ . ހަތަވިވަރަ . ހަލިކަން . ހަގުކަން . ހަސްކާ . ހަސްކާދިނުން . ހަޖޫ . ހަޖޫކިޔުން . ހާނިދި . ހާނިދިގޮވުން . ހާސަރު . ހާސަރުގޮވުން . ހާޑުފަށް . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިންމަވައިދެއްވުން . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިއްތުން . ހިމާރުކުލުނު . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތިފިލުން . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިތްއަލިކަން . ހިތްއުފައުކަން . ހިތްފަހިކަން . ހިތްޙަލާލުދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ