...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަކަވެޅާ
ނ.
(ސ) އިހުޒަމާނުގައި އުރަވަޅިބޮޑުވީމާ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ފަރުވާދޭއިރު ފަންވަތުން ހަދާފައި އޮންނައުޅަލެއް.
މިއުޅާ އުރަވަޅީގެ މަތީގައި ބާއްވާފައި އޭގެ ތެރެއަށް ތޫނުބޭސް އަޅައިގެން އެހިސާބުގެ މަސްގަނޑުމަރައި ލޯވަޅެއް އުފައްދައި އެތެރޭގައި ހުންނަ ފެންނަގައި، މަސްތައް ކޮށާ ހަދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ