...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަކަތަ
ނ.
(1) ހަށިގަނޑު ޙަރަކާތް ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިދޭބައި.
މިސާލު:
(ހ) ގައިގެވަރު.
(ށ) ހަށިގަނޑުގެ ބާރު.
(2) އެއްޗެއްގައި ހުންނަ އެހެން އެއްޗެއް ހިންގައިދިނުމުގެ ބާރު.
މިސާލު:
(ހ) އިރުގެއަލި ނުވަތަ ވައި ނުވަތަ ރާޅުން ކަރަންޓް އުފައްދާބާރު.
(ށ) ތެލުން އިންޖީނު ހިންގާ ހިންގުން.
(ނ) އެއްޗެއް ވަކިވަރަކަށްވުރެ ބާރަށް އެނބުރުމުން އުފެދޭ ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެބާރު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާސާނޯޓް . ރާޅު . ބާރުގަދަ . ބާނދީ . ބާރުދޫވުން . ބާރުދެރަ . ބާރުޖެހުން . ބިމުދާއްބަ . ކަނޑުމަތި . ކަންނެތްބަލި . ކަރަންޓު . ކަލަގޮވުން . އަލި . އިންޖީނު . އިލެކުޓުރިކު . އުޑުވިލާ . ވަރު . ވަރުހުރުން . ވަރުބަލި . ވަރުބަލިކަން . ވަރުބަލިކޮށްލުން . ވަރުބަލިވުން . ވަރުބެލުން . ވަރުދެރަ . ވަރުދެރަކަން . ވަރުދެރަވުން . ވަރުގަދަވުން . ވަރުޖެހުން . ވާހިޔާތު . ވާގި . ވާގިޖެހުން . ވޯޓް . މަގުހުރިފާފަބޮލުއެޅުން . މާލޯފާނު . މެޝިން . މޮޔަހެއްދުން . މޯޓަރު . ފަލީތާލުން . ދަންބެރަށް ވުރެ ތަގުޑި ދިގުވުން . ދަގަތްފާނުފަރުބަދަ . ދަގަސް . ދިރިކުސަވީރާންގަ . ދުންބަޑި . ދެރަވުން . ތަރިބޭލުން . ތަޚުތަރުވާން . ތޮރާބޯޓު . ލަވައެކުލަވައިލުން . ލޯހުޅުވައިލަންވެސް ނުކެރުން . ލޯހުޅުވައިލާހައި ވަރުނެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ