...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަކުރުބަލި
ނ.
ހަށިގަނޑަށްބޭނުންވާ ގުލްކޯޒް ބޭނުންކުރާ ނިޒާމަށް ގެއްލުން ވެގެންޖެހޭ ބައްޔެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންބޮވާ ބަލި . ފެންބޯބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ