...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައިބަވަންތަ
ނއ.
(1) އެންމެ ފުރިހަމަ ހައިބަތުހުރި.
(2) މީސްތަކުން ޖެހިލުންވާ ތޫނުފިލި ސިފަހުރި
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަވަންތަކަން . ތަކުބީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ