...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައިޑުރިޖަން
ނ.
ގޭހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ކުލައެއް ވަހެއް ނެތް އެއްޗެކެވެ.
ވަރށް ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ އެއްޗެކެވެ.
ގޭހުގެ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކަށްވުރެ ލުއި އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ