...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައެއްކަ
ނއ.
ގާތްގަނޑަކަށް ހަޔެއް، މިބަހުގެ މާނަދޭހަވަނީ އެއްޗަކާ ގުޅުނީމައެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ހައެއްކަ ފަހަރު.
(ށ) ހައެއްކަފޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހައެއްކަ . ކިރިސް . ކީރަންމާ . މުކައްބަ . ލަތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ