...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައް
ެ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންކެތޯޓު . ހަންގަނޑު . ހަރު . ހަރުކުރުން . ހަރުގެ . ހަކަ . ހަކަފަތާ . ހައްބަ . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހައްދައިލުން . ހައްދު . ހައްދުންނެއްޓުން . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހައްތަރަ . ހައްތާ . ހައްތޮށި . ހައްޓި . ހައްޔަރަކެޑުން . ހައްޔަރޮކެޑުން . ހައްޕިލަނޑާ . ހައްޕު . ހައްޕުނޑަ . ހައްޕުކިއުން . ހައްޕުންޑާ . ހައްޕޮނޑި . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތްނަރަކަ . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްތަރި . ހަތްތެލި . ހާޅާގޮއްޑޯ . ހާލިގަބަ . ހާޑުހައް . ހާޑުކައްޕި . ހާޑުކިއްލާ . ހާޑުފޯއް . ހާޖީ . ހިނގާކޮށި . ހިންހަރައިލުން . ހިރުއްދަފިލާ . ހިފަހައްޓައިލުން . ހީރަސްޖެހުން . ހީޓަރު . ހުރަގެ . ހުޅި . ހުއްޓި . ހުތްމަސްކާށި . ހުސްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ