...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައްބަ
ނ.
ކޮންމެ އެއްޗަކުން.
ނަމަވެސް ބޭނުމެއް ނުހިފޭހައި މަދު މިންވަރު.
މިބަސް ބުނެއުޅެނީ އެއްޗެއް ނެތްކަން ދެއްކުމަށެވެ.
މިސާލު:
އޭނާ އަތުގައި ހައްބަވެސް ނެތެވެ.
އެބުނީ އޭނާ އަތުގައި އެކައްޗެއްވެސް ނެތް ވާހަކައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްބަ . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ