...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން
"ހައްބަމުކައްބަވެސް ނެތުން" ގބ.
މީހެއްގެ އަތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތްކަން ގަދަކޮށްލުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އޭނާގެ އަތުގައި ހައްބަ މުކައްބަވެސް ނެތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ