...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން
"ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުން" މ.
(1) ދާންވީ ހިސާބަށްވުރެ މާއިތުރަށް ދިއުން.
(2) ނުބައިކަމުގެ ކޮޅެއްނެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ