...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައްޔަރު
ނ.
(1) މީހަކު ނުވަތަ އެއްޗެއް ތަނެއްގައި ކޮށްފައިވާ ބަންދު.
(2) އަމިއްލަވެގެން އުޅުނަ ނުދިނުމަށް ކުރާބަންދު.
(3) މާބަނޑުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކުރުން . ހައްޔަރަކެޑުން . ހައްޔަރޮކެޑުން . ހުރަގެ . ހުޅި . ބަނޑުބޮޑުވުން . ބަނޑުއެޅުން . ބަންދުވުން . ބަންދުޚާނު . ބައިގެންދިޔުން . ބުޅިގަނޑު . ބެނދެވުން . ކަންބަރާ . ކަސްތަޅު . ކަސްތަޅުއެޅުން . ކުއްތު . އަހުލުން . އަށިގެ . އަށިގެޔަށްލުން . އަނދަގޮނޑި . އަންބޮނޑި . އަރިކަށީކަށި . އަސީރު . އަސްލުން . އިންގޮތް . ވައުއެޅުން . ވާންފަށް . މާބަނޑުވުން . ފަނާލުން . ފަޅުގައިބަންދުކުރުން . ފައްތަރުލުން . ފިދުޔަ . ފުށުވާޖެހުން . ފުފުން . ދަތީގައިޖެހުން . ދޫނުކުރުން . ތަޅުބަތަލާ . ތޫނބި . ލޫޕުލެއްވުން . ގޭބަންދު . ގޭ ބަންދުކުރުން . ގޭ ބަންދުވުން . ޖަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ