...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައްޕު
އކ.
(1) އަނގައިން ނުބުނާން ޤަސްދުކޮށްގެން ހުރިކަން އަންގައިލުމަށް ބުނެއުޅޭބަހެއް.
މިސާލު:
އަހަރެން ހައްޕު ކިޔައިފީމޭ ބުނެފިނަމަ އެއީ، އަހަރެން އަނގަޔަކުން ނުބުނާނަމޭ.
(2) މަޖާޒު:
ކަމަކުން ދުރުވެހުރިކަން އަންގައިލުމަށް ބުނެއުޅޭބަހެއް.
މިސާލު:
"ތިޔަކަމަށް ހައްޕު ކިޔައިފީމޭ" ބުނެފިނަމަ އޭގެމާނަޔަކީ ތިޔަކަމުން ދުރުވެގެން ފީމޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޕު . ހައްޕުނޑަ . ހައްޕުކިއުން . ހައްޕުންޑާ . ހައްޕޮނޑި . ރަތްކުޅު . އޮށްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ