...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަވޭލި
ނ.
(1) ދުރުތަންތަން ބަލާން ހަދައިފާހުންނަ އުސްގޭގެ.
(2) އިހުޒަމާނުގައި މުއްސަދިންނާ ޝާހީ އަންހެން ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމަށް ބޭރު ފެންނަގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އުސް ޢިމާރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ