...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމަ
ނ.
(1) އިންސާފު.
(2) އެއްވަރު.
(3) ތިންހަމަ ކުޅޭއިރު އެއްކަހަލަ ތިންފުށްވާދިމާ.
(4) ބެރާލަވަޔާވާއެކު.
(5) އކ.
އެއްވެސް ބޭނުމެއްނެތް ކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު (ހ) ހަމައައީ.
(ށ) ހަމައިނީ.
(6) ވުމުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ނުވުމުގެ މައްޗަށް ބަސްގަދަކުރުމަށްބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
(ހ) ހަމަނުފެނުނޭ.
(ށ) ހޯދީވިއްޔާ ހަމަފެންނާނެއޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަނޯބެރުން . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަރޮށި . ހައިބަވަންތަ . ހައިޖާނު . ހައެއްވުން . ހައްމަތަކުރުން . ހަވަރުދުރޯ . ހަމަ . ހަމަހަމަ . ހަމަހަމަކަން . ހަމަހަމަކުރުން . ހަމަހަމަވުން . ހަމަހިލާ . ހަމަނުޖެހުން . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަރޮދިޖެހުން . ހަމަރޯނުނެގުން . ހަމައަލި . ހަމައަލިލިބުން . ހަމައަޑު . ހަމައެޅުން . ހަމައެކަނި . ހަމަވައި . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހަމަވައިޖެހުން . ހަމަވުން . ހަމަފަށްޖެހުން . ހަމަފައިޖެހުން . ހަމަފޮނު . ހަމަފޮޅު . ހަމަދުވެލި . ހަމަދުވެލި ލިބުން . ހަމިހިލެއި . ހަދިޔާ . ހަތަރުކަޅިބައްދަލުވުން . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތް . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްދެރި . ހަޔެއްވުން . ހާތްތެރި . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިނބެ . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިންދަމައިލުން . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ