...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމަހަމަ
ނއ.
(1) އެއްވަރު.
(2) ތަފާތެއްނެތް.
(3) އެއްހަމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްދަ . ހުއްދަކަން . ހެޔޮވަރު . ހެޔޮވަރުކަން . ނަރަވިލެވި . ބަރަށްބަރު . ކުފޫ . ކުފޫ ހަމަވުން . ކޮމިޔުނިޒަމް . އަރާފަދަ . އެކަށޭނަ . އެކަށީގެންވުން . އެއްހަމަ . އެއްވަރު . އެއްވަރުކުރުން . އެއްވަރުވުން . އެއްވަސްކުރުން . އެއްވަސްވުން . އެއްމެދުވުން . އެއްފަދަ . އެއްފަދަކުރުން . އެއްފަދަވުން . މީޒާން . މުނާސަބު . ސޯޝިއަލިޒަމް . ޢަދާލަތު . ޢަދުލުއިންޞާފު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ