...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމަކުރުން
މ.
އެއްވަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަހަމަކުރުން . ރަހަކުރުން . ރަނގަޅުކުރުން . ރިގިނިކުރުން . ބޯހަމަކުރުން . އަތުލުން . އެއްވަރުކުރުން . އެއްފަދަކުރުން . ވަށްކުރުން . ވަޅުތިލަކުރުން . މަތިހަމަކުރުން . ފަޅުހިފުން . ފަސްލުން . ފުރާލުން . ފުރުން . ދަށްބޭރުހިފުން . ތައްޔާރު . ތައްޔާރުކުރުން . ތިންމަސްހަމަކުރުން . ލާޖެއްސުން . ގަސްހަމަކުރުން . ގަޑި ހަމަކުރުން . ޒީނަތްތެރިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ