...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމަވުން
މ.
(1) އެއްވަރުވުން.
(2) "ހަމަ" ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައެއްވުން . ހަމަހަމަވުން . ހަތަރުކަޅިބައްދަލުވުން . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަޔެއްވުން . ހިލޭޖެހުން . ހޭޖެހުން . ނިޞާބުހަމަވުން . ރަނގަޅުވުން . ބާލިޣުވުން . ބޯހަމަވުން . ކަނައްކުހަމަވުން . ކަންވުން . ކާމިލުވުން . ކިރުތުނބުން ވީއްލުން . ކުފޫ ހަމަވުން . ކޭލިހަމަވުން . އަންހެނަކަށްވުން . އަރާއަރަފޯދުން . އަދާވުން . އަޖަލުޖެހުން . އިރުއްތޭވުން . އިއްދަހަމަވުން . އެކަށީގެންވުން . އެއްވަރުވުން . އެއްފަދަވުން . ވަށްވުން . ވަރުވުން . ފަނަރަފުރުން . ފަރުވާލެއްނެތުން . ފައްކާވުން . ފަސްފަތިވުން . ފަޑައި ފަސްފަތިވުން . ފުރާފުރިހަމަވުން . ފުދޭވަރުވުން . ދަށްބޭރުއެރުން . ދައުރާނަވުން . ދުވަސްހަމަވުން . ދުވަސްފުރުން . ތުނޑުސުފުރާޔަށް އަތްހަމަވުން . ލާއިޤުވުން . ގެރެންޓީހަމަވުން . ސާޅީސްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ