...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމަޖެހުން
މ.
(1) ވިސްނުން ރަނގަޅުވުން.
(2) ދެކޮޅުވެރިކަމެއް ނެތުން.
(3) ސާބިތުވެ ހުރުން.
(4) ފުދުން.
(5) ގުޑުމެއްނެތުން.
(6) ރަމަތަވުން.
(7) ނިމުން.
(8) ވަޑާންކުރާއިރު ގުޅުވައި ދެގަނޑެތި ރަގަޅަށްފެތި ހިމުންވުން.
(9) ފައްތަރު ފަރަގުނުވުން.
(01) ގަޑުބަޑުނުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުޖެހުން . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހިތަށްފިނިކަންލިބުން . ހިތާހައްޓާބެދުން . ހިތްގައިމުވުން . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ނޭވާޖެހުން . ރަމަތަވުން . ރުހުން . މާނަކަތްގެންމަޑުވުން . މާފު . މިންވަރުވުން . ފަރުޖެހުން . ފުދުން . ފެތުން . ދެހަޅަޖަހައިމަޑުވުން . ދެލަންމެހުން . ތައްގަނޑަށްއެޅުން . ގަރާރުވުން . ގަރާރުވެ ހުރުން . ގަޔާވުން . ސުލްޙަވެރިކަން . ޙައްލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ