...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމަޖެއްސުން
މ.
(1) ރަމަތަކުރުން.
(2) އަރާރުމާއި ގަޑުބަޑު ފިލުވުން.
(3) ދަތިފިލުވުން.
(4) ވަޑާން ކުރާއިރު ދެގަނޑެތި ރަނގަޅަށް ފައްތާ ހިމުން ކުރުން.
(5) އެގޮތް މިގޮތްވެފައިވާ އެއްޗެހިތަކެއް ތަރުތީބު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަމަތަ . ރަމަތަކުރުން . ރާވާތައްޔާރުކުރުން . ރުޖޫކުރުން . ރޭކުރުން . ރޭވުން . އަވަސްޚިދުމަތް . އަގުމަގުކުރުން . އިންތިޒާމު . އިންތިޒާމުކުރުން . އިޤުތިޞާދުކުރުން . އޮބެހެއްޓުން . ވަތްދައުޖެއްސުން . ވިދެޔާހުސްބުޅިޔާ . މާނަކުރުން . މާފުކުރުން . މުނިއަވަސްފިލުވުން . ފައިދާލުން . ފޫބެއްދުން . ދަންބެހުން . ދަންފަޅިބެހުން . ތަންމަތިއެޅުން . ގަރާރު . ޙައްލުކުރުން . ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ