...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަފޮޅުން އެތެރެވުން
މ.
(1) މަތިކަނުން އެތެރެވުން.
(2) މަޖާޒު:
ކޮންމެވެސް ޖަމާޢަތެއްގައި އެންމެ ދެރަ ގޮތުގައިނަމަވެސް ހިމެނިގެންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ