...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަދިޔާބަޑި
ނ.
(1) އެއް ދައުލަތެއްގެ މަނަވަރެއް އަނެއް ދައުލަތެއްގެ ރަށަކަށްގޮސް ވަނުމާ އެކުޖަހާ ސަލާމުގެ ބަޑި.
(2) އޭގެ ޖަވާބުގައި އެރަށަކުން ޖަހާބަޑިޔަށްވެސް ކިޔަނީ މިހެންނެވެ.
(3) ބަޑިކޮށީމީހުން ޢީދު ދުވަހު ގޭގެ ދޮށުގައި ކުދިންނަށް ޖަހައިދޭ ބަޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ