...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރުހިތި
ނ.
އިހުގައި ރަމަޟާންމަހު 22، 42، 62، 82، މިދުވަސްދުވަހާއި މިދުވަސްދުވަހާއި ވިދިގެން އަންނަ ރޭރޭ ކޮށް އުޅުނު ރަސްމީ ކަންތައްތައް (1) ހެންވޭރުބޮޑުހިތި.
(ރަމަޟާންމަހުގެ 22 ވަނަދުވަހާއި އެދުވަހުގެ (ރޭ.) (2) މާފަންނުބޮޑުހިތި.
(ރަމަޟާންމަހުގެ 42 ވަނަދުވަހާއި (އެދުވަހުގެރޭ.) (3) ހެންވޭރުކުޑަހިތި.
(ރަމަޟާންމަހުގެ 62 ވަނަދުވަހާއި (އެދުވަހުގެރޭ.) (4) މާފަންނު ކުޑަހިތި.
(ރަމަޟާންމަހުގެ 82 ވަނަދުވަހާއި އެ ދުވަހުގެ (ރޭ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ