...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން
"ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން" މ.
އޮޑިދޯނިފަހަރު އަޅާއިރު ދެމައްޔާ ކައިރިން ބޭރު ހަތަރުފަރާތަށް ވައު ހިފައިފައި އޮޑިއަޅައިފައި އޮތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ