...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރުމަސްދިހަވުން
މ.
(1) މީހަކު މަރުވާތާ ހަތަރުމަހާ ދިހަދުވަސްވުން.
އެދުވަހަކީ މަރުވިމީހާގެ މައްޗަށް ފާތިހާ ކިޔަވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭން ބޮޑު ދުވަހެކެވެ.
(2) މަރުވިމީހާގެ އަނބިމީހާ ބަލިވެ އިންކަމުގައި ނުވާނަމަ ޢިއްދަ ހަމަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ